Actueel

Beginsituatie

Drie schoolbesturen wilden gezamenlijk de aansluiting van primair naar voortgezet onderwijs verbeteren om zo de afstroom en uitstroom te verminderen. Zij vroegen BOP onderzoek te doen naar activiteiten die de aansluiting konden verbeteren, deze activiteiten te prioriteren en een plan van aanpak te maken.

Aanpak

BOP maakte allereerst een inventarisatie van bestaande initiatieven en activiteiten rond de aansluiting van basis- en voortgezet onderwijs. We namen panelinterviews af met de bestuurders en met docenten en medewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs en verspreidden een digitale vragenlijst onder eerste en tweedejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs. Op basis van deze inventarisatie formuleerde BOP 23 activiteiten die de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs zouden kunnen verbeteren en legden deze in een digitale vragenlijst aan de doelgroepen voor. Zij konden door middel van een rapportcijfer aangeven hoe belangrijk zij de verschillende activiteiten vonden.

Resultaat

Op basis van de onderzoeksresultaten formuleerden we zes aandachtsgebieden met bijbehorende activiteiten. Deze zes aandachtsgebieden zijn vervolgens nader uitgewerkt in een plan van aanpak, waar een projectleider mee aan de slag kon.